Reikalavimai turguje prekiaujantiems šviežiais vaisiais ir daržovėmis

Atsižvelgdami į tai, kad sukakus mėnesiui nuo Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro š.m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-355 (Žin., 2009, 61-2442), įsigaliojimo, sezoninėmis gėrybėmis prekiaujantys asmenys nežino kokius dokumentus privalo turėti prekybos vietoje, todėl akcentuojame, kad šie reikalavimai išdėstyti minėtų taisyklių III skyriuje „Reikalavimai prekybai“.

Atkreipiame dėmesį, jog šio skyriaus 12 punktas reikalauja, kad visos parduoti skirtos prekės būtų su dokumentais. Prekiautojai, siūlantys įsigyti pačių neaugintus (t.y. iš ūkininkų, didmeninės prekybos įmonių nupirktus ar atsivežtinius iš kitų Bendrijos valstybių) vaisius ir daržoves privalo turėti šių prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus (važtaraščius ar sąskaitas-faktūras), kuriuose turi būti nurodytas ne vien tik produktų pirkėjas ir pardavėjas, prekių kiekis, bet taip pat jų kilmė, kokybės klasė (kai klasę privalu nurodyti pagal specialųjį prekybos standartą).

Tuo tarpu, savo ūkio gėrybėmis prekiaujantiems asmenims pakanka turėti pačių surašytą dokumentą, kuris iš esmės atitinka Lietuvos Respublikoje išaugintų šviežių vaisių, daržovių, uogų, bulvių atitikties deklaraciją, patvirtintą Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro š.m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-488 (Žin., 2009, 84-3548), priedu. Be to, produktai turi būti sveiki ir patrauklios išvaizdos.

Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklių 13 punktas skelbia, kad asmenys, planuojantys prekiauti savo ūkyje išaugintais žemės ūkio produktais ar iš jų pagamintais maisto produktais, prekybos vietoje privalo taip pat turėti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens medicininę knygelę (t.y. sveikatos pasą) bei dokumentą, patvirtinantį turimą ir naudojamą žemės ūkio tikslais valdą. Kitaip tariant, Ūkininkų ūkių registre registruotas žemdirbys, parduodamas vaisius ar daržoves, prekybos vietoje privalo turėti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą ir einamųjų metų išrašą iš minėto registro arba Žemės ūkio ir kaimo verslo registro apie žemės ūkio valdoje vykdomas žemės ūkio ekonomines veiklas. Dėl šių išrašų ūkininkai gali kreiptis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras arba savivaldybės administraciją.

Kai savais vaisiais ar daržovėmis prekiauja sodininkų bendrijos nariai, pakanka, kad jie prekybos vietoje turėtų minėtą narystę patvirtinantį pažymėjimą.

Pažymime, jog ūkininko arba sodininko vardu gali prekiauti jų šeimos nariai ar kiti asmenys. Kai vietoj ūkininko arba sodininko vaisiais ir daržovėmis prekiauja šeimos narys, pastarasis privalo turėti atstovaujamojo surašytą įgaliojimą. Kai vietoj ūkininko arba sodininko vaisius ir daržoves pardavinėja ne šeimos narys, šiam būtina turėti darbo sutarties kopiją.

Tuo tarpu kiti prekiautojai (t.y. prekiaujantys iš ūkininkų, didmeninės prekybos įmonių įsigytais ar atsivežtais iš kitų Bendrijos valstybių produktais) privalo turėti individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą ir asmens medicininę knygelę. Kai jie atstovauja juridinį asmenį, vietoj šių dokumentų prekiautojams pakanka turėti įmonės registravimo pažymėjimo kopiją. Be to, produktai turi būti paruošti prekybai pagal nustatytus prekybos jais standartus. Kitaip tariant, vaisiai ir daržovės privalo būti sveiki, deramai surūšiuoti ir supakuoti į tinkamai paženklintas pakuotes, kurios prekes saugo nuo galimų sužalojimų gabenimo metu, drėgmės susikaupimo ir spartaus jų gedimo.

Visi aukščiau paminėti produktų tiekėjai, prekiaujantys taip pat ir bulvėmis, prekybos vietoje be jau minėtų dokumentų privalo turėti Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimo kopiją. Šis reikalavimas išdėstytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 11 d. įsakyme Nr. 3D-10 „Dėl maistinių bulvių augintojų registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre ir jų kontrolės“ (Žin., 2009, 6-228).

Pažymime, jog bulvių prekiautojams registruotis minėtame registre būtina dėl to, kad prekybai skirtos bulvės itin griežtai kontroliuojamos augalų sveikatingumo požiūriu, nes su jomis gali lengvai išplisti stiebagumbiams pražūtingos ligos, kurios Lenkijoje jau lėmė didžiulius žemdirbių nuostolius.

Primename, kad dokumentus minėtam pažymėjimui gauti tvarko regioniniai augalų apsaugos ir karantino punktai, kurių kontaktinius duomenis galite rasti Valstybinės augalų apsaugos tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/augalu-apsaugos-produktu-registravimas/ .

Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad vaisių ar daržovių tvarkymu užsiimantys prekiautojai turi būti patvirtinti ir registruoti pagal Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 (Žin., 2008, Nr. 123-4693). Kitaip tariant, šiai kategorijai priskiriami prekiautojai privalo turėti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją.